Dnes je nedeľa, 24. júla 2016, meniny má Vladimir

ObecObecObecObec

Oznámenie spôsobu predaja

O Z N Á M E N I E Starosta obce Terňa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť pozemok KNC 186/18, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 120...

 

Pozvánka na OZ na 24.6.2016 v piatok o 19:00 v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2016 o 19.00 hod. v b...

 

Pozvánka na OZ na 25.5.2016 v stredu o 18:00 v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2016 v stredu o 18.00 hod....

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)