Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Vybavuje: Bc. Jana Mikolajová

Kontakt: 051/45 95 221, ekonom@terna.sk

Hlásenie na TP a PP upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

TP je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan ma v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan je povinný pri prihlásení na TP predložiť:

 1. Platný občianky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 2. Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 3. Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, za časť  - výpis z listu vlastníctva na právny účel z katastra nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu
 4. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Súhlas sa nevyžaduje ak :
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d

 1. Vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b)
  Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 1. Platný občiansky preukaz
 2. Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, za časť  - výpis z listu vlastníctva na právny účel z katastra nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu
 3. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.
 4. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte sa vydáva na žiadosť občana za správny poplatok 5 €, ktorý je potrebné uhradiť v pokladni OcÚ.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 253/1998 Z.z.:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu 
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka
 • ak budova zanikla.

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu musia byť ohlasovni pobytu predložené nasledovné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • výpis z listu vlastníctva budovy alebo jej časti (na právny účel) alebo rozhodnutie o povolení vkladu
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a dohodu alebo rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

 


 
Ako často navštevujete stránku obce?
 
 
46%

 
 
 
29%

 
 
 
25%

 
Počet hlasujúcich: 48

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka