Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Matrikárka:  Mgr. Ľubica Brunáriová
Sobášiaci: Ing. Juraj Senderák
                   PaedDr. Pavol Tokár,
 zástupca starostu obce

Obce patriace do matričného obvodu Terňa: Geraltov, Gregorovce, Malý Slivník,                                                                                           Mošurov, Terňa a Veľký Slivník.

Adresa:  Obec Terňa, Matričný úrad, Hlavná 119/58, 082 67  Terňa

Kontakt: 051 4595221, 0911 868870, obec@terna.sk

Úkony matričného úradu: 

 

 1. Vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí.
 2. Vedie index zápisov do matričných kníh.
 3. Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
 4. Zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného  úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín.
 5. Vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine.
 6. Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami.
 7. Pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom.
 8. Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 9. Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek  inom mieste.
 10. Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo.
 11. Prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť skoršie priezvisko a vydáva o tom potvrdenie.
 12. Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu pred narodením, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky v písomnej a elektronickej podobe.
 13. Pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok.
 14. Vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv.
 15. Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a o  zmenách v osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.

V súvislosti s elektronizáciou matrík na Slovensku v roku 2015 si môžete  na Matričnom úrade v Terni vyzdvihnúť matričné doklady ( RL, SL, ÚL) ak matričná udalosť je zapísaná kdekoľvek na Slovensku, okrem Osobitnej matriky v Bratislave. Matričné doklady vydávame len príbuzným – osobám  v priamom rade, na základe vyplnenej žiadanky alebo na splnomocnenie ak je to pre niekoho iného.

ZÁPIS  do Osobitnej matriky v Bratislave  (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali  v cudzine sa  zapisujú  do osobitnej matriky  prostredníctvom matričných úradov, podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

 1. Zápis o narodení:
  • cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
  • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
  • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
  • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom manžela
  • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
  • ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť
 2. Zápis o uzavretí manželstva:
  • cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
  • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  • rodný list žiadateľa
  • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
  • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
  • ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky –ová,  písomnú žiadosť
 3. Zápis o úmrtí:
  • cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
  • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  • rodný list zomrelého

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli preložené a osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak , preto je potrebná konzultácia na matričnom úrade.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti  rozvodu   manželstva vybavuje  matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva, bez poplatku.

Čo potrebujete:

 • vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • sobášny list

 

SOBÁŠ

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v obci  Terňa civilnou formou, majú možnosť uskutočnenia sobáša v  úradne schválenej sobášnej miestnosti na obecnom úrade alebo mimo budovy za poplatok.
POPLATKY:

V budove Obecného úradu v Terni - bez poplatku.
Mimo budovu obecného úradu - poplatok 70 € ( v katastri obcí, ktoré patria do Matričného obvodu Terňa)

Mimo úradne určené sobášne dni – poplatok 20 €.

Termíny a vhodnosť navrhovaného obradného miesta je potrebné vždy konzultovať s Matričným úradom v Terni.

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára. Pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt  v matričnom obvode, matričný úrad vydáva  povolenie k uzavretiu manželstva pre iný matričný úrad.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)

 1. Slobodní:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
 2. Ovdovelí:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.
 3. Rozvedení:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú  právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta už má dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (OP, PAS)


Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Potrebná je osobná konzultácia na matričnom úrade.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

Žiadosť je možné podať osobne na matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz, vyplní žiadanku  a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť  a 5.- € zaplatí na účet obce.
Matričný doklad  bude po zaplatení obratom zaslaný žiadateľovi.

ÚMRTIE

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavíte v Terni ak  úmrtie nastalo v našom matričnom obvode.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdený  prehliadajúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:

 • úmrtný list
 • tlačivo žiadosť  o príspevok na pohreb
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí  jednotlivým úradom.

 

NARODENIE

Vybavíte v Prešove alebo v inom okresnom meste, ak sa dieťa  narodilo inde.

Na Matričnom úrade v Terni môžete určiť otcovstvo

K narodenému dieťaťu:
Čo potrebujete:

 • občianske preukazy
 • rodný list dieťaťa
 • ak  je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak  je matka vdova - úmrtný list manžela

K nenarodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

 • občianske preukazy
 • tehotenský preukaz
 • sobášny list
 • ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak  je matka vdova - úmrtný list manžela

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom.

 


 
Ako často navštevujete stránku obce?
 
 
45%

 
 
 
33%

 
 
 
21%

 
Počet hlasujúcich: 42

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka