Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Miestne poplatky

Miestne dane

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Fyzické a právnické osoby sú povinné dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť, ako aj daň dobrovoľne zaplatiť.

Obec Terňa a miestne časti Babin Potok a Hradisko ukladá na svojom území tieto miestne dane:

  1. daň z nehnuteľností - a) daň z pozemkov, b) daň zo stavieb, c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
  2. daň za psa,
  3. daň za užívanie verejného priestranstva,
  4. daň za ubytovanie,
  5. daň za predajné automaty,
  6. daň za nevýherné hracie prístroje,

Obec Terňa ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. 

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Terňa a miestnych častí Babin Potok a Hradisko:

http://www.terna.sk/download_file_f.php?id=749008

Vybavuje:

Bc. Jana Mikolajová
Bc. Monika Geciková
tel.č. 051/4595221
email: ekonom@terna.sk , pokladna@terna.sk

 

Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania

údaje o daňovníkoví.pdf(676.1 kB)Údaje o daňovníkoví
príloha stavba.pdf(131.9 kB)Príloha stavba jeden účel
04prilohastavbaviacucel.pdf(137.6 kB)Príloha stavba viac. účel
05prilohabyt.pdf(133 kB)Príloha byt
priloha pozemok.pdf(156.9 kB)Príloha pozemok
Ako často navštevujete stránku obce?
 
 
47%

 
 
 
29%

 
 
 
24%

 
Počet hlasujúcich: 49

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka